บทความบัญชี
บัญชีบริหาร : ว่าด้วยเรื่องของ CVP ตอนที่ 1 บัญชีบริหาร-พฤติกรรมต้นทุน-ติวบัญชี-เรียนบัญชี-เรียนพิเศษบัญชี-สอนพิเศษบัญชี-ติวสดบัญชี
บัญชีบริหาร : ว่าด้วยเรื่องของ CVP ตอนที่ 1
พฤติกรรมต้นทุน สามารแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆคือ คงที่ FC และผันแปร Vc ซึ่งจะยกตัวอย่างมาอธิบายเพื่อให้เข้าใจกันนะคะ และนอกจาก 2 กลุ่มนี้แล้ว ยังมีเรื่องของพฤติกรรมต้นทุนผสมซึ่งแยกเป็นต้นทุนกึ่งผันแปรและกึ่งคงที่ ซึ่งมีความแตกต่างกัน และกล่าวถึงเครื่องมือในการแยกต้นทุนผสมที่สามารถใช้ได้ง่ายๆ คือ High-Low Method
บัญชีบริหาร : ว่าด้วยเรื่องของ CVP ตอนที่ 2 บัญชีบริหาร การแยกต้นทุนผสมด้วยเทคนิคสูง-ต่ำ ติวบัญชี เรียนบัญชี เรียนพิเศษบัญชี สอนพิเศษบัญชี ติวสด
บัญชีบริหาร : ว่าด้วยเรื่องของ CVP ตอนที่ 2
การแยกต้นทุนผสมด้วยเทคนิคสูง-ต่ำ จะเป็นการแยกต้นทุนผสมที่มาเป็นก้อนๆ กลมๆ ให้เราสามารถรู้ว่า อันไหนคือต้นทุนคนที่และต้นทุนผันแปรอย่างชัดเจน เป็นวิธีง่ายๆ ค่ะ โดยการทำนั้นเป็นการแก้สมการเส้นตรง ซึ่งมีสมการว่า y = a + bx
บัญชีบริหาร : ว่าด้วยเรื่องของ CVP ตอนที่ 3 บัญชีบริหาร เทคนิคการคำนวณจุดคุ้มทุน ติวบัญชี เรียนบัญชี
บัญชีบริหาร : ว่าด้วยเรื่องของ CVP ตอนที่ 3
เทคนิคการคำนวณจุดคุ้มทุน(Break Even Point : BEP ) ซึ่งเราแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 1.การหาเป็นหน่วย และ 2.การหาเป็นจำนวนเงิน ซึ่งพี่ได้ยกตัวอย่างเป็นร้านกาแฟ เพื่อให้น้องๆเข้าใจการคำนวนมากยิ่งขึ้นค่ะ
บัญชีบริหาร : ว่าด้วยเรื่องของ CVP ตอนที่ 4 การหาปริมาณขาย กำไรตามต้องการก่อนภาษีและหลังภาษี
บัญชีบริหาร : ว่าด้วยเรื่องของ CVP ตอนที่ 4
กำไรตามต้องการ( Target Profit ) สามารถแยกได้เป็น 2 แบบดังนี้ 1.หาเป็นจำนวนหน่วยที่เราต้องขาย และ 1.หาเป็นจำนวนหน่วยที่เราต้องขาย โดยจะหาเป็นกำไรตามต้องการก่อนภาษี และกำไรตามต้องการหลังภาษี พร้อมยกตัวอย่างประกอบค่ะ
แนวข้อสอบบัญชีขั้นต้นรายการปรับปรุง ข้อ 1 แนวข้อสอบการบัญชีขั้นต้นรายการปรับปรุง
แนวข้อสอบบัญชีขั้นต้นรายการปรับปรุง ข้อ 1
เป็นแนวข้อสอบของวิชาการบัญชีขั้นต้น เรื่องรายการปรับปรุง
Financial Account (Textbook) Adjust ข้อ1 แนวข้อสอบ-Financial-Account-Textbook-Adjust
Financial Account (Textbook) Adjust ข้อ1
แนวข้อสอบFinancial Account สำหรับน้องๆที่เรียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjust
แนวข้อสอบ บัญชีขั้นต้น ซื้อขายสินค้าแบบต่อเนื่อง ข้อ 1 แนวข้อสอบ-บัญชีขั้นต้น-ซื้อขายสินค้า-แบบต่อเนื่อง
แนวข้อสอบ บัญชีขั้นต้น ซื้อขายสินค้าแบบต่อเนื่อง ข้อ 1
แนวข้อสอบวิชาการบัญชีขั้นต้น เรื่องการซื้อขายสินค้าแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System)
แนวข้อสอบ บัญชีขั้นต้น ซื้อขายสินค้าแบบสิ้นงวด ข้อ 1 แนวข้อสอบ-บัญชีขั้นต้น-ซื้อขายสินค้าแบบสิ้นงวด
แนวข้อสอบ บัญชีขั้นต้น ซื้อขายสินค้าแบบสิ้นงวด ข้อ 1
แนวข้อสอบวิชาการบัญชีขั้นต้น เรื่องการซื้อขายสินค้าแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory System)
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง-1
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ข้อนี้เป็นแนวข้ออบเกเี่ยวกับงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ที่พี่นำมาให้น้องๆลองฝึกทำกันค่ะ
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง-1-งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ทั้ง 2 แบบ
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 เงินลงทุน วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง-1-เงินลงทุน-วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 เงินลงทุน วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 เงินลงทุนประเภทตราสารทุน วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 เงินลงทุน วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง-1-เงินลงทุน-วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 เงินลงทุน วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 เงินลงทุนประเภทตราสารทุน วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 ลูกหนี้ แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง-1-ลูกหนี้
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 ลูกหนี้
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่องลูกหนี้ลูกหนี้
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง-1-ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ ทั้ง 2 วิธี
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 ตั๋วเงินรับขายลด แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง-1-ตั๋วเงินรับขายลด
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 ตั๋วเงินรับขายลด
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 ตั๋วเงินรับขายลด โดยมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 สินค้าคงเหลือ แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง-1-สินค้าคงเหลือ
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 สินค้าคงเหลือ
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 สินค้าคงเหลือ การคำนวณสินค้าคงเหลือราคาทุน มูลค่าสุทธิ
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 สินค้าคงเหลือวิธีอัตรากำไรขั้นต้น แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง-1-สินค้าคงเหลือวิธีอัตรากำไรขั้นต้น
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 สินค้าคงเหลือวิธีอัตรากำไรขั้นต้น
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 สินค้าคงเหลือวิธีอัตรากำไรขั้นต้นเมื่อเป็นร้อยละของราคาขายและเป็นร้อยละของราคารทุน
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 เงินลงทุนในหุ้นกู้ แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง-1-เงินลงทุนในหุ้นกู้
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 เงินลงทุนในหุ้นกู้
แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 เงินลงทุนในหุ้นกู้ การตัดส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้
แนวข้อสอบการบัญชีขั้นต้นเรื่องแยกประเภททั่วไป แนวข้อสอบบัญชีขั้นต้น บัญชีการเงิน แยกประเภท
แนวข้อสอบการบัญชีขั้นต้นเรื่องแยกประเภททั่วไป
แนวข้อสอบบัญชีขั้นต้นแยกประเภท
คำศัพท์บัญชี
คำศัพท์บัญชี "รายการปรับปรุง"
คำศัพท์บัญชีที่น้องๆ ควรรู้เกี่ยวกับรายการปรับปรุง พื้นฐานคำศัพท์ดี ต้อนรับ AEC กันก่อนใคร
คำศัพท์บัญชี
คำศัพท์บัญชี "งบการเงิน"
คำศัพท์ที่จำเป็นเกี่ยวกับงบการเงิน ที่น้องๆ ต้องรู้ เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC กันนะคะ
ตอน การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ การปันส่วน ต้นทุน การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ บัญชี
ตอน การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ
ปันส่วนง่ายกว่าที่น้องๆ คิด มาดูที่พี่อัสสรุปเพื่อให้น้องๆ เข้าใจง่ายที่สุด