บทความบัญชี

แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บริษัท ฟ้าสว่าง จำกัด ได้รับแจ้งยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน มีนาคม 25X1 แสดงยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ 154,949 บาท ส่วนสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มีนาคม 25X1 จำนวน 89,900 บาท

       

รายรับระหว่างเดือนมีนาคม 25X1

367,100 บาท

รายจ่ายระหว่างเดือนมีนาคม 25X1

324,300 บาท

       

หลังจากตรวจสอบสมุดบัญชีของบริษัทและใบแจ้งยอดจากธนาคารแล้วพบข้อแตกต่างดังนี้

1.

บริษัทนำเงินฝากธนาคารเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 25X1 จำนวน 18,216 บาท ธนาคารบันทึกวันที่

1 เมษายน 25X1

2.

เช็คเลขที่ 1211 จำนวน 2,840 บาท ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

3.

ธนาคารนำเช็คของบริษัท ดิน จำกัด จำนวนเงิน 11,100 บาท มาเข้าบัญชีของบริษัท

4.

พนักงานบัญชีของบริษัทบันทึกจ่ายค่าโทรศัพท์เป็นเช็คเลขที่ 1222 ซึ่งผู้รับเช็คนำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

เรียบร้อยแล้วจำนวนเงิน 5,160 บาท พนักงานบัญชีบันทึก 5,610 บาท

5.

ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 175 บาท จำนวนเงินตามตั๋ว

25,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตั๋ว 1,250 บาท

 

ให้ทำ:

1.

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อหายอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

 

2.

บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป

 

 


เฉลย

1)   งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อหายอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

2)   บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป

  สมัครสมาชิกก่อนDownload (ฟรี)