บทความบัญชี

แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลการฝากเงินของบริษัท ยิ่งรัก จำกัด ซึ่งฝากเงินไว้ที่ธนาคารกรุงธน จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือน ธันวาคม 25X1 มีดังนี้

1.

ยอดเงินคงเหลือในวันที่ 1 ธันวาคม 25X1 มีจำนวน 16,245.18 บาท

2.

เงินสดที่รับตลอดเดือนตามที่ลงไว้ในสมุดรายวันรับเงินมีจำนวน 45,634.92 บาท เช็คที่จ่ายตลอด

เดือนตามสมุดรายวันจ่ายเงินมีจำนวน 52,911.34 บาท

3.

ใบแจ้งยอดที่ธนาคารแจ้งมาในวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 มีจำนวน 6,652.02 บาท

4.

ในจำนวนเช็คที่ธนาคารส่งคืนมามีเช็คที่ได้รับจากลูกหนี้การค้า ธนาคารส่งกลับคืนมาเนื่องจากเงินฝาก

ในบัญชีไม่พอ จำนวน 876.47 บาท

5.

จากการตรวจสอบสมุดรายวันจ่ายเงิน ต้นขั้วเช็ค กับ Bank Statement ปรากฏว่ามีเช็คที่สั่งจ่าย

ไปแล้วแต่ผู้รับเช็คยังไม่ได้ไปขึ้นเงินดังนี้

เลขที่ 1812 จำนวน 140.88 บาท

เลขที่ 1962 จำนวน 69.12 บาท

เลขที่ 2008 จำนวน 151.32 บาท

6.

ธนาคารได้หักบัญชีผิดโดยนำเช็คของบริษัท รักยิ่ง จำกัด มาหักจากบัญชีเงินฝากของบริษัท ยิ่งรัก จำกัด

จำนวน 546.33 บาท

7.

เงินนำฝากธนาคารเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ธนาคารยังไม่เครดิตบัญชีให้จำนวน     

2,100.30 บาท

8.

พนักงานบัญชีของบริษัทลงบัญชีผิด เช็คที่ได้รับชำระหนี้จากนายอุดมชัย พนักงานลงบัญชีไว้แล้ว

94.76 บาท ที่ถูกต้องเป็น 947.60 บาท

9.

ธนาคารส่งใบแจ้งหนี้มาให้มีค่าธรรมเนียมธนาคาร 7.80 บาท

 

ให้ทำ:

1.

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทั้ง 2 รูปแบบ

 

2.

บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปในวันที่ 31 ธันวาคม 25X1


เฉลย

1)   งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทั้ง 2 รูปแบบ

 

2) บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป

 

  

  สมัครสมาชิกก่อนDownload (ฟรี)