บทความบัญชี

แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัท พอลล่า จำกัด เริ่มเปิดกิจการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25X1 รายการค้าที่เกิดขึ้นมีดังนี้

 

25X1

25X2

25X3

ขายเงินสด

300,000

150,000

200,000

ขายเชื่อ

1,000,000

1,500,000

800,000

รับชำระหนี้จากลูกหนี้

600,000

300,000

1,000,000

ตัดหนี้สูญ

-

50,000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ทำ:  

บันทึกรายการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี แต่ละกรณีดังนี้

 

1.บริษัทประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดขายเชื่อ

 

2.บริษัทประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 5% ของยอดลูกหนี้การค้าสิ้นปี

 


เฉลย

1) บริษัทประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดขายเชื่อ

2) บริษัทประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 5% ของยอดลูกหนี้การค้าสิ้นปี

   

    สมัครสมาชิกก่อนDownload (ฟรี)