บทความบัญชี

แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 ลูกหนี้

บริษัท เจนนี่ จำกัด เริ่มเปิดกิจการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 25X1 โดยกำหนดงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

ของทุกปี และเงื่อนไขการชำระเงินในกรณีขายเชื่อ 3/10, n/30 รายการที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 25X1 มีดังนี้

ธ.ค.

1

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้นาย ก และนาย ข จำนวน 7,000 บาท และ 5,000 บาท ตามลำดับ

 

8

รับชำระหนี้จากนาย ก 30% ของหนี้ทั้งหมด

 

9

รับชำระหนี้จากนาย ข 70% ของหนี้ทั้งหมด

 

13

รับชำระหนี้จากนาย ข 20% ของหนี้ทั้งหมด

 

15

รับชำระหนี้จากนาย ก 50% ของหนี้ทั้งหมด

 

25

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้นาย ค จำนวน 3,000 บาท

 

ให้ทำ:  

บันทึกรายการที่เกิดขึ้นในสมุดรายวันทั่วไป ถ้าบริษัทใช้วิธี

 

1.บันทึกจำนวนเต็ม (Gross Method)

 

2.บันทึกจำนวนสุทธิ (Net Method)                  

 


เฉลย

1) บันทึกจำนวนเต็ม (Gross Method)

2) บันทึกจำนวนสุทธิ (Net Method)

 

   

   สมัครสมาชิกก่อนDownload (ฟรี)