บทความบัญชี

แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 สินค้าคงเหลือ

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของบริษัท ปกรณ์ จำกัด มีดังนี้

 

 

(หน่วย : บาท)

 

ราคาทุน

ราคาขายปลีก

สินค้าคงเหลือต้นงวด

1,500

3,000

ซื้อสุทธิระหว่างงวด

5,400

9,000

Additional Markup

 

2,000

Markup Cancellation

 

200

Markdown

 

2,400

Markdown Cancellation

 

100

ขายสุทธิระหว่างงวด

 

9,500

 

ให้ทำ :

คำนวณหาราคาสินค้าคงเหลือในแต่ละกรณี ถ้าบริษัทใช้วิธีประมาณราคาสินค้าคงเหลือโดยใช้ราคาขายปลีก

 

1.คำนวณสินค้าคงเหลือในราคาทุน

 

2.คำนวณสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า

 

3.คำนวณสินค้าคงเหลือในราคาทุนเมื่อมีการลดราคาพิเศษ ถ้าระหว่างงวดมีการลดราคาพิเศษ 500 บาท เพื่อให้สินค้าคงเหลือต้นงวดขายหมดไป และในระหว่างงวดขายสินค้าคงเหลือต้นงวดได้ทั้งหมด

 

4.คำนวณสินค้าคงเหลือในราคาทุนเมื่อมีสินค้าขาดหายตามปกติ ถ้าในระหว่างวดมีสินค้าขาดหายตามปกติ 5% ของยอดขายสุทธิ


เฉลย

1.คำนวณสินค้าคงเหลือในราคาทุน

       1) การคำนวณสินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาขายปลีก:

        Net Additional Markups             = 2,000-200 = 1,800 บาท

        Net Markdowns                    = 2,400-100 = 2,300 บาท

 

 

(หน่วย:บาท)

 

ราคาทุน            

ราคาขายปลีก

สินค้าคงเหลือต้นงวด

1,500

3,000

ซื้อสุทธิระหว่างงวด

5,400

9,000

Net Additional Markups

 

1,800

Net Markdowns

-

(2,300)

สินค้ามีเพื่อขาย                 

6,900

11,500

หัก ขายสุทธิระหว่างงวด           

 

9,500

สินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาขายปลีก

 

       2,000

           

        2) Cost Percentage = (6,900/11,500)x100= 60%

        3) สินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาทุน

                 = 2,000x60%         = 1,200 บาท

 

2.คำนวณสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับที่ต่ำกว่า

     1) การคำนวณสินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาขายปลีก:

        Net Additional Markups             = 2,000-200 = 1,800 บาท

        Net Markdowns                    = 2,400-100 = 2,300 บาท

 

 

 

(หน่วย:บาท)

 

 

ราคาทุน

ราคาขายปลีก

สินค้าคงเหลือต้นงวด

 

1,500

3,000

ซื้อสุทธิระหว่างงวด

 

5,400

9,000

Net Additional Markups

 

  -

1,800

สินค้ามีเพื่อขาย

 

6,900

13,800

หัก ขายสุทธิระหว่างงวด     

9,500

 

 

Net Markdowns        

2,300

 

11,800          

สินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาขายปลีก

 

 

2,000           

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Cost Percentage = (6,900/13,800)x100= 50%

3) สินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า

                 = 2,000x50%         = 1,000 บาท

 

3.คำนวณสินค้าคงเหลือในราคาทุนเมื่อมีการลดราคาพิเศษถ้าระหว่างงวดมีการลดราคาพิเศษ     500 บาท เพื่อให้สินค้าคงเหลือต้นงวดขายหมดไป และในระหว่างงวดสินค้าคงเหลือต้นงวดได้ทั้งหมด

     1) การคำนวณสินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาขายปลีก:

        Net Additional Markups             = 2,000-200 = 1,800 บาท

        Net Markdowns                    = 2,400-100 = 2,300 บาท

 

 

 

   (หน่วย:บาท)

 

 

ราคาทุน            

ราคาขายปลีก

สินค้าคงเหลือต้นงวด

 

1,500

3,000

ซื้อสุทธิระหว่างงวด

 

5,400

9,000

Net Additional Markups

 

-

1,800

สินค้ามีเพื่อขาย

 

6,900

13,800

หัก ขายสุทธิ

9,500

 

 

Net Markdowns                     

500

                      

10,000

สินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาขายปลีก

 

 

     3,800

 

2) Cost Percentage = (6,900/13,800)x100= 50%

3) สินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า

                 = 3,800x50%         = 1,900 บาท

 

4. คำนวณสินค้าคงเหลือในราคาทุนเมื่อมีสินค้าขาดหายตามปกติ ถ้าในระห่วางปีสินค้าขาดหายตามปกติ   5% ของยอดขายสุทธิ

     1) การคำนวณสินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาขายปลีก:

        Net Additional Markups             = 2,000-200 = 1,800 บาท

        Net Markdowns                    = 2,400-100 = 2,300 บาท

 

 

(หน่วย:บาท)

 

ราคาทุน

ราคาขายปลีก

สินค้าคงเหลือต้นงวด

1,500

3,000

ซื้อสุทธิระหว่างงวด

5,400

9,000

Net Additional Markups

 

1,800

Net Markdowns

-

(2,300)

สินค้ามีเพื่อขาย

6,900

11,500

หัก ขายสุทธิ

9,500

 

สินค้าขาดหายตามปกติ

475

9,975

สินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาขายปลีก

 

1,525

           

2) Cost Percentage  = (6,900/11,500)x100= 60%

3) สินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาทุน

                    = 1,525x60%         = 915 บาท

 

  

   สมัครสมาชิกก่อนDownload (ฟรี)