บทความบัญชี

แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 เงินลงทุน วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อ-ขายเงินลงทุนชั่วคราวประเภทตราสารทุนของบริษัท แทนคุณ จำกัด

25X1

 

 

ม.ค.

10

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มณีริน จำกัด จำนวน 500 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 105 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ 200 บาท ตั้งใจถือเพื่อค้า

ก.พ.

15

ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ 10% ของบริษัท ประกายฟ้า จำกัด จำนวน 500 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 113 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นละ 1 บาท บริษัท ประกายฟ้า จำกัด ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 25X0 แล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 25X1 โดยจะปิดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 25X1 และจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25X1 ตั้งใจถือเผื่อขาย

 

28

รับเงินปันผลจากบริษัท ประกายฟ้า จำกัด

มี.ค.

20

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มณีริน จำกัด จำนวน 200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 120 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ   300 บาท ตั้งใจถือเพื่อค้า

เม.ย.

30

ขายหุ้นสามัญของบริษัท มณีริน จำกัด จำนวน 400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 120 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการขาย 200 บาท

พ.ค.

10

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ้านาง จำกัด จำนวน 300 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 50 บาท ในราคาหุ้นละ 60 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ 150 บาท ตั้งใจถือเพื่อค้า

มิ.ย.

10

ขายหุ้นสามัญของบริษัท เม้ย จำกัด ซึ่งซื้อเพื่อค้าไว้เมื่อสินปี 25X0 จำนวน 200 หุ้น ราคาทุน 25,000 บาท ในราคาหุ้นละ 130 บาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 200 บาท พร้อมทั้งได้รับเงินปันผลที่บริษัท เม้ย จำกัด ประกาศจ่ายแล้วในอัตราหุ้นละ 5 บาท จากผู้ซื้อด้วย

 

30

บริษัทปิดบัญชี หุ้นทุนที่ถืออยู่มีมูลค่ายุติธรรมดังนี้

หุ้นสามัญบริษัท มณีริน จำกัด            หุ้นละ  105   บาท

หุ้นบุริมสิทธิบริษัท ประกายฟ้า จำกัด       หุ้นละ  110   บาท

หุ้นสามัญบริษัท เจ้านาง จำกัด            หุ้นละ  62     บาท

ก.ค.

10

ขายหุ้นสามัญของบริษัท เจ้านาง จำกัด และของบริษัท มณีริน จำกัด ทั้งหมดไปในราคา    หุ้นละ 65 บาทและหุ้นละ 102 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการขาย 100 บาทและ 200 บาท ตามลำดับ

 

31

ขายหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ประกายฟ้า จำกัด จำนวน 300 หุ้น ในราคาหุ้นละ 115 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการขาย 150 บาท

 

ให้ทำ:

บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไป ถ้าบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

 

 


เฉลย

 

     สมัครสมาชิกก่อนDownload (ฟรี)