บทความบัญชี

แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 เงินลงทุน วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อ-ขายเงินลงทุนชั่วคราวประเภทตราสารทุนของ บริษัท น้ำนิ่ง จำกัด

25X1

 

 

พ.ย.

5

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ก จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 102 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ 300 บาท ตั้งใจถือเพื่อค้า

 

10   

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ข จำกัด จำนวน 800 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท    ในราคาหุ้นละ 120 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ 400 บาท บริษัท ข จำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 25X0 หุ้นละ 2 บาท เมื่อวันที่ 5 มกราคม 25X1 โดยจะปิดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 มกราคม 25X1 และจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 25X1 ตั้งใจถือเพื่อค้า

 

18

ขายหุ้นสามัญของบริษัท ข จำกัด จำนวน 500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 125 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นละ 1 บาท

 

19

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ข จำกัด เพิ่มอีก 400 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 122 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นละ 1 บาท ตั้งใจถือเพื่อค้า

 

31

ขายหุ้นสามัญของบริษัท ก จำกัด ทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 105 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการขาย 300 บาท

25X1

 

 

ก.พ.

10

รับเงินปันผลจากบริษัท ข จำกัด

 

15

ขายหุ้นสามัญของบริษัท ข จำกัด จำนวน 550 หุ้น ในราคาหุ้นละ 120 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นละ 1 บาท

 

ให้ทำ:

บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไป ถ้าบริษัทใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

 

 


เฉลย

 

     

   สมัครสมาชิกก่อนDownload (ฟรี)