บทความบัญชี

แนวข้อสอบบัญชีขั้นต้นรายการปรับปรุง ข้อ 1

 

จากรายละเอียดข้างล่างนี้ให้บันทึกรายการปรับปรุง

1.      ในระหว่างเดือนธันวาคม 25xx ได้จ่ายค่าโฆษณาให้หนังสือเด็กบัญชีเป็นเงิน 21,000 บาท สำหรับ งวด 1 ปี ซึ่งจะลงโฆษณาเดือนมกราคม 25x1 ได้เดบิตไว้ในบัญชีค่าโฆษณา

 

2.     จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับงวด 1 ปี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 25xx จำนวน 21,600 บาท ได้ เดบิตไว้ในบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

 

3.    ค่าภาษีเงินได้ซึ่งต้องจ่ายแทนพนักงาน จำนวน 7,680 บาท ยังไม่ได้นำส่งกรมสรรพากร และยังไม่ได้บันทึกบัญชี

 

4.     เมื่อ 1 พฤศจิกายน 25xx กิจการได้ให้พนักงานของร้านกู้เงินไป 60,000 อัตราดอกเบี้ย 15%   ต่อปี ผู้กู้ได้แจ้งว่าจะนำดอกเบี้ยเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม มาชำระให้ในวันที่ 12 มกราคม 25x1

 

5.    ค่าเช่าค้างจ่ายสำหรับเดือนธันวาคม 25xx เป็นเงิน 36,000 บาท

 

ให้ทำ บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25xx ซึ่งเป็นวันสิ้นงวดบัญชี

 

 


เฉลย

                                        สมุดรายวันทั่วไป 

 

ว.ด.ป.

รายการ

เลขที่

บัญชี

เดบิต

เครดิต

 

1.

25XX

ธ.ค.   31

 

ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า          

 

 

21,000

 

-

 

 

 

 

ค่าโฆษณา

 

 

 

21,000

-

 

 

ปรับปรุงค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

31

ค่าเบี้ยประกันภัย 

 

9,000

-

 

 

 

 

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

 

 

 

9,000

-

 

 

ปรับปรุงค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

31

ค่าภาษีเงินได้

 

7,680

-

 

 

 

 

ค่าภาษีเงินได้ค้างจ่าย

 

 

 

7,680

-

 

 

ปรับปรุงค่าภาษีเงินได้ค้างจ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

31

ดอกเบี้ยค้างรับ

 

1,500

-

 

 

 

 

ดอกเบี้ยรับ

 

 

 

1,500

-

 

 

ปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

31

ค่าเช่า

 

36,000

-

 

 

 

 

ค่าเช่าค้างจ่าย

 

 

 

36,000

-

 

 

ปรับปรุงค่าเช่าค้างจ่าย

 

 

 

 

 

 

 

      

              สมัครสมาชิกก่อนDownload (ฟรี)