วิชา บัญชีบริหาร/จัดการ หลักสูตรติวบัญชี ปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดสอน  : บัญชีบริหาร/จัดการ

 

        บัญชีบริหาร เป็นวิชาบัญชีที่ต้องเรียนทั้งคณะบัญชีและคณะบริหาร เพราะเป็นวิชาที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานทุกสาขาอาชีพ น้องๆ จะได้เรียนบัญชีเกี่ยวกับการประมาณการจัดทำงบประมาณต่างๆ ซึ่งรวมๆ แล้ว 12 งบประมาณ การคำนวณจุดคุ้มทุน การวิเคราะห์การลงทุนในโครงการต่างๆ


        สำหรับคณะบัญชีน้องๆ จะได้เรียนวิชาบัญชีบริหารลึกกว่าคณะอื่นๆ และที่สำคัญน้องๆ จะได้ใช้พื้นฐานจากบัญชีต้นทุนที่เคยเรียนมาประยุกต์ ใช้ต่อยอดกับบัญชีเล่มนี้ ต่อไปเป็นตัวอย่างรายละเอียดวิชา
 

  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร เน้นจุดคุ้มทุน
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ งบประมาณ
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ บัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน เน้นศูนย์ลงทุน, ROI
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ บัญชีต้นทุนผันแปร และต้นทุนแบบเดิม
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ บัญชีเพื่อการตัดสินใจ เน้นผลิตเองหรือซื้อจากภายนอก
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ การตัดสินใจจ่ายลงทุน เน้นระยะเวลาคืนทุน, NPV, IRR