วิชา บัญชีชั้นกลาง 1 หลักสูตรติวบัญชี ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอน  : บัญชีชั้นกลาง 1
 

        สำหรับเล่มนี้เป็นการสอนบัญชีเล่มที่ 1 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบัญชีปราบเซียน ในเล่มนี้จะเน้นการสอนบัญชีเกี่ยวกับเนื้อหาที่เจาะลึกแค่หมวดเดียวคือ สินทรัพย์ โดยเริ่มจากการสอนบัญชีหมุนเวียนไปจนถึงการสอนบัญชีสินทรัพย์ระยะยาว ซึ่งแต่ละหัวข้อจะเจาะลึกในรายละเอียดค่อนข้างมากแล้ว น้องๆ เรียนบัญชีหลายเรื่อง  ทำให้เวลาสอบน้องๆ ต้องอ่านบัญชีเยอะมาก  

        บัญชีชั้นกลาง พี่อัสขอแนะนำว่าถ้ามาอ่านแค่ก่อนสอบจะอ่านไม่ทัน น้องๆ ต้องทยอยอ่านและทำแบบฝึกบัญชีนะคะ หรือหาเวลาติวบัญชีเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเน้นที่แบบฝึกหัด ต้องหาแบบฝึกหัดทำให้เยอะที่สุด เพราะเวลาสอบบัญชีอาจารย์จะชอบเอาหลายๆ บทมารวมเป็น 1 ข้อ ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจ จะแอบจำหรือท่องไปสอบคงไม่ได้ แต่ถ้าน้องๆ ผ่านเล่มบัญชีชั้นกลาง 1 ได้ เล่มต่อๆ ไปก็ชิว...แล้วคร่า ต่อไปเป็นตัวอย่างบทเรียน
 

  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ เงินสดและเงินฝากธนาคาร เน้นงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ เน้นตัดหนี้, ตั้งค่าเผื่อ, การขายลูกหนี้
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุน
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีพิเศษ
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ เงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้  *(เรื่องนี้ค่อนข้างยาก)
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เน้นการได้มา
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และการด้อยค่าของสินทรัพย์
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และทรัพยากรธรรมชาติ