วิชา บัญชีชั้นกลาง 2 หลักสูตรติวบัญชี ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอน  : บัญชีชั้นกลาง 2
 

        วิชาบัญชีชั้นกลาง 2 จะสอนบัญชีเจาะลึกในหมวดของ “หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ” สำหรับเล่มนี้เนื้อหาอาจจะไม่มากเท่าการสอนบัญชีชั้นกลาง 1 แต่ว่ามีบทที่สำคัญใหญ่ๆ และยากๆ เช่นการสอนหุ้นกู้ และการสอนบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะยาว โครงสร้างของการสอนบัญชีดังกล่าวค่อนข้างเยอะนะคะ น้องๆ ต้องทำแบบฝึกหัดให้เยอะ เพราะเป็นเรื่องที่สามารถดัดแปลง ยืดหยุ่นได้มากเลยค่ะ
 

  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ หนี้สินหมุนเวียน เน้นเจ้าหนี้ และตั๋วจ่าย
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เน้นหนี้สินจากการรับประกัน, ของสมนาคุณ
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ หนี้สินระยะยาว เน้นหุ้นกู้
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ หนี้สินระยะยาวประเด็นพิเศษ เน้นสัญญาเช่าระยะยาว
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วน เน้นการแบ่งกำไร, รับหุ้นส่วนใหม่, ลาออก และเลิกกิจการชำระบัญชี
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ บริษัท เน้นออกจำหน่ายหุ้น, สิทธิซื้อหุ้น, การจ่ายปันผล, กำไรต่อหุ้น
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ งบกระแสเงินสด เน้นวิธีทางอ้อม