วิชา บัญชีภาษี หลักสูตรติวบัญชี ระดับปริญญาตรี

 

หลักสูตรที่เปิดสอน  : บัญชีภาษี
 

        วิชาการบัญชีกับภาษีอากร ความแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามหลักประมวลรัษฎากร รวมถึงการบันทึกบัญชีผลแตกต่างดังกล่าว  การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการสอนบัญชีเกี่ยวกับภาษีแต่ละประเภท ความรับผิดชอบในการเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชีในการจัดทำบัญชีเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษี แต่ไม่รวมถึงบัญชีเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีอากร และอำนาจของเจ้าพนักงานประเมินในการตรวจสอบการเสียภาษี และประเมินเรียกเก็บเพิ่มเติม
 

  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ภาษีบุคคลธรรมดา
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ภาษีนิติบุคคล
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ