วิชา บัญชีสำหรับธุรกิจ หลักสูตรติวบัญชี สำหรับบุคคลทั่วไป

บริการติวบัญชี : ติวบัญชี เจ้าของกิจจการและบุคคลทั่วไป

        จากการส่งเสริมด้านการทำธุรกิจในขนาดกลาง และย่อย SME ทำให้มีผู้สนใจลงทุนดำเนินกิจการต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย หรือให้บริการ ซึ่งในการบริหารจัดการ ทางเจ้าของกิจการควรต้องมีความเข้าใจด้านบัญชี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ควบคุมต้นทุน และวางแผนกำไรได้อย่างประสิทธิภาพ

        สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้จบสาขาบัญชีแต่ต้องทำงานที่เกี่ยวกับงานบัญชี สำหรับกลุ่มนี้ควรเน้นเนื้อหาเจาะจงในส่วนของงานที่ทำอยู่ ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานบัญชี และการประยุกต์ใช้กับในหน่วยงานจริง เช่น พนักงานธนาคาร พนักงานเขียนโปรแกรมบัญชี

        บทเรียนเพิ่มเติมที่เขียนขึ้นมาสำหรับผู้ที่สนใจใช้โปรแกรมบัญชี Expeses  เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ใช้ในสำนักงานทั่วไป  
       

    ·    ความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน

    ·    การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์

    ·    การวิเคราะห์งบการเงิน

    ·    วิเคราะห์งบการเงิน : Workshop

    ·    การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสด

    ·    มูลค่าของเงินตามเวลาและงบจ่ายลงทุน

    ·    ต้นทุนและการจัดหาเงินทุน

    ·    ปัญหาและข้อจำกัดในการวิเคราะห์งบการเงิน

    ·    ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงินจากงบการเงิน